ALGEMENE VOORWAARDEN EN INFORMATIE DCB BE

 

Onder wij/ons wordt verstaan DCB Belgium bvba, gevestigd te 1930 Zaventem aan Kennedyplein 5a1.

Onder u/uw wordt verstaan de koper.

TOEPASSINGSBEREIK

1.1 Deze algemene voorwaarden en informatie zijn van toepassing op alle aankopen van producten (inclusief hardware en software) of diensten die via de website (de Site) of andere door ons als wederverkoper, indien van toepassing, de leveranciers van de Diensten aan u als koper worden aangeboden, ongeacht of u daarbij optreedt in uw hoedanigheid als professional of als consument.

U weet dat wij niet de fabrikant van de Producten zijn maar dat wij handelen als wederverkoper van de Producten. Anderzijds handelen wij in de hoedanigheid van leverancier van de Diensten die op de Site worden aangeboden of van tussenpersoon van Diensten die worden geleverd door onze partner van wie de naam en het logo op de Site verschijnen of door derden (hierna allen de "Leveranciers" genoemd), afhankelijk wat voor de betreffende Dienst aangegeven is.

Voor Producten: wij verkopen u onder onze eigen naam en voor onze rekening Producten die wij eerder bij onze Leveranciers hebben ingekocht. Wij hebben dus ten opzichte van u de rol als wederverkoper en sluiten rechtstreeks met u een verkoopcontract af. Omdat wij geen fabrikant zijn, verzoeken wij u in het kader van deze Algemene Voorwaarden ook de documentatie met betrekking tot het geleverde Product van de Leverancier te raadplegen.

Voor sommige Producten die wij verkopen (in het bijzonder software) is de registratie van een licentie bij de Leverancier noodzakelijk. Derhalve stelt het contract dat u met ons afsluit u in staat het Product uitsluitend te gebruiken als u de voorwaarden van de licentie van de Leverancier accepteert en u zich aan deze voorwaarden houdt.

Voor de Diensten (klantenservice, garantie-uitbreiding): indien de Site en de beschrijving van een bijzondere Dienst aangeven dat wij niet de leverancier zijn van de Dienst waarvoor u zich op de Site inschrijft, is het enige doel van het contract dat u met ons afsluit, u het recht te verlenen om van de Dienst die door de Leverancier zal worden geleverd gebruik te maken in het kader van en overeenkomstig de voorwaarden van een contract dat u met deze laatste zal sluiten en waarbij wij geen partij zullen zijn. De enige die de Dienst uitvoert of het leveren van de Dienst regelt, is de Leverancier. Daarom kan de Leverancier u in sommige gevallen verzoeken zijn eigen leveringsvoorwaarden te accepteren en u er aan te houden, voordat de Dienst geleverd wordt. Indien de Site en de beschrijving van een bijzondere Dienst daarentegen aangeven dat wij leverancier van deze Dienst zijn, wordt het contract van de levering van de Dienst afgesloten tussen u en ons en is dit onderhevig aan deze Algemene Voorwaarden.

1.2. Door via de Site of op een andere manier een bestelling te plaatsen, stemt u ermee in u te zullen houden aan het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden. De toepasselijkheid van eventuele door wederpartij gehanteerde voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2. AANBOD - ONTVANGSTBEVESTIGING - GOEDKEURING

2.1 Alle prijzen, aanbiedingen en beschrijvingen die op deze Site zijn vermeld, worden gedaan op basis van beschikbaarheid van de artikelen. Deze kunnen op elk moment voordat uw bestelling geplaatst is, verwijderd of gewijzigd worden (zie hierna). Wij behouden ons in het bijzonder het recht voor onze prijzen op elk moment te wijzigen. De Producten of Diensten worden gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het moment dat u uw bestelling bevestigt, waarop het contract tussen ons is ontstaan.

2.2 Wij stellen alles in het werk om te verzekeren dat artikelen die op de Site verschijnen ook daadwerkelijk beschikbaar zijn, maar wij kunnen niet garanderen dat alle artikelen in voorraad of direct leverbaar zijn wanneer u uw bestelling indient. Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling niet te aanvaarden of te annuleren (zonder uit dien hoofde enige aansprakelijkheid op te lopen, noch u enige schadevergoeding verschuldigd te zijn) indien wij niet in staat zijn deze te verwerken of uit te voeren. In dergelijk geval zullen wij eventuele betalingen die u reeds voor het betreffende artikel hebt voldaan, vergoeden.

2.3 Ter bevestiging van uw bestelling ontvangt u per e-mail een verkooporder, dat u geacht wordt te controleren en goed te keuren. Wij maken u er op attent dat het versturen van dit verkooporder niet betekent dat de bestelde artikelen beschikbaar zijn.


3. UW VERANTWOORDELIJKHEDEN

3.1 U verklaart dat de informatie die u tijdens het plaatsen van een bestelling opgeeft, up-to-date, nauwkeurig en afdoende voor ons is om uw bestelling te voltooien. U verklaart eveneens dat u beschikt over de rechtsbevoegdheid om contracten af te sluiten.

3.2 U bent verantwoordelijk voor het nauwkeurig handhaven en tijdig bijwerken van uw accountgegevens en om dergelijke gegevens (in het bijzonder de wachtwoorden die wij u doorgeven en die u in staat stellen toegang te krijgen tot de Site of Producten te kopen) tegen toegang door onbevoegden te beveiligen.

3.3 Voor overeenkomsten, leveringen en opdrachten waarvan geen schriftelijke offerte of opdrachtbevestiging is gemaakt, wordt de factuur of afleveringsbon tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.4 U kunt namens ons of namens een productfabrikant, licentiehouder of leverancier geen garantie, belofte of enige andere verplichting aanwenden, zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

 

 

PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

4.1 Met uitzondering van uitdrukkelijke tegengestelde overeenkomst zijn de prijzen van Producten en Diensten de prijzen die op de Site staan op het moment dat u uw bestelling plaatst. Soms is het mogelijk dat door programmerings- of gegevenstranscriptiefouten onjuiste prijzen zijn vermeld. Wij hanteren in het algemeen de opgegeven prijs, maar behouden ons het recht voor om, voor zover wettelijk toegelaten, voor of na de Goedkeuring deze prijs aan te passen en bieden u aan de Producten en Diensten tegen de marktprijs te kopen in situaties waarin de aangegeven prijs beduidend lager dan de marktprijs en duidelijk onjuist is. Als u de Producten of Diensten niet voor de marktprijs wilt kopen, kunt u uw bestelling geheel kosteloos annuleren.

4.2 Alle prijzen (tenzij anders aangegeven) zijn vermeld in euro's.

4.3 Wij zien er op toe dat de op de Site weergegeven prijzen en beschrijvingen nauwkeurig zijn, maar een fout kan zich altijd voor doen. Wij behouden ons het recht voor u op de hoogte te stellen van enige fout in de beschrijving of prijs van een besteld Product, met inachtneming van de bepalingen van artikel 4.1, voordat wordt overgegaan tot verzending. In dit geval melden wij u de gecorrigeerde beschrijving of prijs in onze bevestiging van de bestelling en kunt u uw bestelling continueren of geheel kosteloos annuleren. Indien u ervoor kiest uw bestelling te continueren, accepteert u dat het Product of de Dienst u geleverd wordt conform de gecorrigeerde beschrijving en prijs.

4.4 De plaatsen waarin wij kunnen leveren, staan vermeld op de Site. Tenzij anders gespecificeerd, zijn de vermelde prijzen:

4.4.1 Exclusief verzend- of transportkosten tot de afgesproken afleverplaats. Deze kosten worden aangegeven op de Site en toegevoegd aan de prijs voordat uw bestelling wordt geplaatst; u aanvaardt de verzend- of transportkosten van het Product zoals aangegeven op de Site en toegevoegd aan de prijs;

4.4.2 Exclusief btw en alle andere rechten of heffingen die bij de verschuldigde prijs moeten worden opgeteld.

4.5 De betalingen moeten worden voldaan voor de levering, volgens de voorwaarden op de Site (met uitzondering van alle andere voorwaarden zonder instemming vooraf van onze kant).

4.6 Tenzij elders in de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepaald, kan het volledig te betalen bedrag worden geïnd ondanks een claim dat de levering niet compleet of Producten defect zijn.

4.7 In geval de betaling (met onze instemming) wordt gefactureerd, dient elke factuur binnen dertig (30) dagen na datum van de betreffende factuur volledig te worden betaald. Indien u verzuimt een van de bedragen binnen de gestelde betalingstermijn te betalen, worden alle gefactureerde bedragen die nog niet op die datum betaald zijn, onmiddellijk opeisbaar door een simpel verzoek van onze kant.

4.8 In geval van betaling op factuurbasis is geen enkele vermindering of compensatie mogelijk op de verschuldigde bedragen zonder onze schriftelijke instemming, die zonder redelijke motivering zal worden geweigerd. Het is u toch toegestaan elk bedrag dat u ons verschuldigd bent te compenseren met een schuldvordering, die u ten opzichte van ons heeft met een creditnota die u van ons heeft ontvangen. Nadat betalingen verschuldigd zijn, kunnen wij tevens te allen tijde voor de prijs van Producten in rechte optreden, ongeacht of de overdracht van het eigendom van die Producten al wel of nog niet heeft plaatsgevonden.

4.9 In het kader van betaling op bovengenoemde factuurbasis kunnen wij te allen tijde elke vooraf overeengekomen betalingstermijn wijzigen of annuleren. Het niet betalen van enig verschuldigd bedrag binnen de gestelde betalingstermijn, heeft tot gevolg dat rente tegen het maximaal wettelijke toegestane percentage wordt toegepast, dagelijks berekend vanaf de afgesproken betalingsdatum tot de volledige betaling (deze wordt zowel voor als na een rechterlijke uitspraak toegepast). U dient ons, op verzoek, alle kosten te vergoeden die wij redelijkerwijs gemaakt hebben om alle niet betaalde bedragen in te vorderen.

 

 

 

OPZEGGING

5.1 Indien er sprake is van een saneringsprocedure, insolvabiliteit of gerechtelijke vereffening die op u van toepassing is of indien u niet in staat bent uw schulden binnen de afgesproken betalingstermijnen te betalen of indien u in gebreke blijft enig bedrag te voldoen op de datum waarop dit verschuldigd is of indien u een van deze bepalingen schendt, dan kunnen wij binnen de door de wet gestelde grenzen en zonder afstand te doen van een van onze andere rechten:

5.1.1 Producten die onderweg zijn, stoppen,

5.1.2 verdere afleveringen van Producten uitstellen,

5.1.3 de levering van Diensten stopzetten of uitstellen;

5.1.4 via schriftelijke aankondiging uw bestelling en alle andere contracten tussen ons en u van rechtswege opzeggen.

 

6. AFLEVERING - RISICO

6.1 Aflevering vindt plaats op elk geldig afgesproken afleveradres zoals door u is ingediend. Sommige op de Site aangegeven afleveradressen moeten mogelijk van te voren goedgekeurd worden, wat wordt aangegeven in onze bevestiging van de bestelling. Voordat u uw bestelling plaatst, moet u het afleveradres en de aangegeven adressen van alle ontvangstbevestigingen of goedkeuringen die wij u toesturen controleren en ons zonder uitstel informeren in geval van fouten of weglatingen hierin. Wij behouden ons het recht voor u alle kosten en extra kosten in rekening te brengen die het gevolg zijn van het wijzigen van het adres nadat u uw bestelling geplaatst heeft.

6.2 Indien u de levering van Producten weigert die overeenkomstig de Algemene Voorwaarden worden geleverd, worden alle risico's op verlies of beschadiging automatisch op u verhaald. Bovendien, zonder afstand te doen van enige andere rechten of hulpmiddelen die ons ter beschikking staan, hebben wij het recht:

6.2.1 indien van toepassing op directe en volledige betaling van de geleverde Producten of Diensten en (i) ofwel tot aflevering over te gaan op een voor ons toepasselijke wijze, (ii) ofwel de Producten op uw risico op te slaan;

 

6.2.2 op directe betaling van alle opslagkosten van de producten, evenals andere en extra kosten die wij kunnen maken als de Producten door uw toedoen niet geleverd zijn;

6.2.3 om de Producten dertig (30) kalenderdagen na de overeengekomen afleveringsdatum aan een derde te verkopen tegen voorwaarden die wij geschikt achten en uw bestelling te annuleren en het verschil tussen het verkochte Product en de volledige prijs van deze geannuleerde bestelling op u te verhalen.

6.3 Behoudens enige bepaling van dwingend recht of van openbare orde die op u als consument in de zin van artikel 1.2 van toepassing is, en onder voorbehoud van de bepalingen in artikel 7, kunt u de Producten niet, geheel of gedeeltelijk, weigeren op grond van het feit dat een levering incompleet is, ondanks een incomplete levering. Als u ons echter binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst van de factuur of van de levering, rekening houdend met de laatste datum, uw bezwaar kenbaar hebt gemaakt, betalen wij u de hoeveelheid terug die niet daadwerkelijk is geleverd.

6.4 In geval van een levering van Producten in termijnen, wordt elke deellevering gezien als de uitvoering van een afzonderlijk contract. Dit houdt in dat een geconstateerd defect in een deellevering u niet het recht geeft het contract in zijn geheel te ontbinden of een volgende deellevering te weigeren.

6.5 Tenzij anders in de Algemene Voorwaarden bepaald, gaan de risico's van verlies of van beschadiging van de Producten op u over vanaf de datum van de levering (zijnde de ter beschikking stelling ervan in geval van weigering of in gebreke blijven van u om de levering in ontvangst te nemen) of de datum waarop u (of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, of de door u gekozen vervoerder als die keuze niet door ons is voorgesteld) de Producten fysiek in bezit heeft genomen, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

WEIGERING, BESCHADIGING OF VERLIES TIJDENS HET TRANSPORT

7.1 U dient de Producten direct bij aflevering te controleren om u ervan te vergewissen dat deze in goede staat, conform de beschrijving en compleet zijn. U kunt ons de gekochte Producten retourneren in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden of onze geldende Regels voor het retourneren van Producten. Deze staan vermeld op de Site.

7.2 Onder voorbehoud van het voorgaande en van alle geldende Regels voor het retourneren van Producten, en zonder afstand te doen van enige rechten die de wet u toekent, in het bijzonder als consument, wegens dwingend recht of van openbare orde:

7.2.1 zijn wij niet aansprakelijk voor Producten en Diensten en hebt u niet het recht deze te weigeren, behalve in geval van:

(a) schade aan of verlies van Producten of een deel ervan tijdens transport (wanneer de producten door ons eigen transportbedrijf of door een transporteur uit naam van ons worden vervoerd) en u ons binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de Producten hebt geïnformeerd over uw voorbehoud op het moment van de aflevering;

(b) defecten aan Producten (die niet door enige handeling, nalatigheid of verzuim van uw kant zijn veroorzaakt) die binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de Producten schriftelijk zijn gemeld;

(c) onvolledige uitvoering van Diensten (die niet door enige handeling, nalatigheid of verzuim van uw kant zijn veroorzaakt) die binnen vijf (5) werkdagen nadat een dergelijke tekortkoming is geconstateerd, schriftelijk zijn gemeld.

7.2.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies ten gevolge van een onjuiste installatie van de Producten, het gebruik van de Producten in relatie met defecte, niet-compatibele of verkeerd geïnstalleerde apparaten, nalatigheid uwerzijds of een onjuiste installatie of een installatie die niet conform is met de specificaties of de instructies van de fabrikant.

7.2.3 In geval van een tekortkoming van een Product, een verzaking in aflevering, een beschadiging of verlies van een Product of het niet uitvoeren van een Dienst, kunnen wij, naar onze keuze of de uwe als u een consument bent, op voorwaarde echter dat de kosten van de door u gekozen optie niet duidelijk disproportioneel vergeleken is met die van de andere optie:

(a) in geval van een tekortkoming van een Product of verzaking in aflevering een dergelijke tekortkoming of verzaking in aflevering vergoeden;

(b) in geval van het niet uitvoeren van een Dienst dergelijke tekortkoming vergoeden;

(c) in geval van een beschadiging aan of verlies van een Product, met inachtneming van de geldende Regels voor het retourneren van Producten,

(i) ofwel het Product na uw inlevering ervan repareren of vervangen,

(ii) ofwel u de prijs terugbetalen die u hebt betaald voor het beschadigd of defect verklaarde Product.

 

8. SOFTWARE

In geval een geleverd product uit software bestaat of deze omvat (hierna aangeduid als "Software"), wordt deze Software u niet in eigendom overgedragen maar door ons of door de betreffende licentiehouder/eigenaar in licentie gegeven overeenkomstig de eindgebruikerslicentieovereenkomst of andere licentievoorwaarden bij de Software (de "Licentievoorwaarden") of het Product. Daarbij geldt bovendien het volgende:

8.1 De Software mag niet worden gekopieerd, aangepast, vertaald, ter beschikking gesteld, gedistribueerd, bewerkt, gede-assembleerd, gedecompileerd, gestript of gebruikt in combinatie met andere software, tenzij (i) de Licentievoorwaarden dit toestaan of (ii) de geldende wet bepaalt dat een dergelijke handeling een recht vormt dat niet contractueel beperkt mag worden;

8.2 Onder voorbehoud van tegengestelde bepalingen van de geldende Licentievoorwaarden, kunt u, als u de Software uitpakt, de verzegeling ervan verbreekt of de Software gebruikt, het contract niet meer herroepen in de mate zoals beschreven in paragraaf 1.3.1 hierboven, de Software niet retourneren noch terugbetaling krijgen op grond van de Voorwaarden of de geldende Regels voor het retourneren van Producten;

Tenzij nadrukkelijk en schriftelijk door ons anders is aangegeven of anders is aangegeven in de bepalingen van de geldende Licentievoorwaarden, is de Software aan u geleverd "zoals deze is", zonder enige garantie of voorwaarde van welke aard dan ook met betrekking tot de kwaliteit, de geschiktheid voor een bepaald gebruik, de prestaties of de conformiteit met een beschrijving. Binnen de ruimste grenzen van de wet, geven wij geen enkele garantie ten aanzien van de installatie, de configuratie of de correctie van eventuele fouten, gebreken, of afwijkingen van de Software, ongeacht of deze zichtbaar of verborgen zijn. Wij raden u aan de Licentievoorwaarden aandachtig door te nemen ter vaststelling van uw rechten ten opzichte van een fabrikant, licentiehouder of leverancier van de Software.

9. UITVOERING WERKZAAMHEDEN

9.1 De werktijden van ons personeel zullen zoveel mogelijk worden aangepast aan de bij wederpartij geldende werktijden, voor zover deze zijn gelegen tussen 8.30 en 17.00 uur, zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen niet meegerekend.

9.2 Voor opdrachten met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten waarvoor een vaste prijs geldt, wordt de uitvoeringsplek en de werktijd waarbinnen en waarop de werkzaamheden verricht worden, steeds door ons bepaald.

 

10. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

10.1

BINNEN DE GRENZEN VAN DE WET, ZAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID (ONGEACHT TEN AANZIEN VAN NALATIGHEID, CONTRACTUELE GEBREKEN, ONJUISTE (MAAR NIET FRAUDULEUZE) VERKLARING GARANTIE TEGEN VERBORGEN GEBREKEN OF OP ENIGE ANDERE GROND) NIET HOGER ZIJN, WAT BETREFT EEN GEBEURTENIS OF EEN REEKS VAN GEBEURTENISSEN, DAN DE KOSTEN VAN DE DEFECTE, BESCHADIGDE OF NIET GELEVERDE PRODUCTEN OF DIENSTEN (BEPAALD OP BASIS VAN DE NETTOPRIJS DIE AAN U IS GEFACTUREERD). ZELFS ALS WIJ ZIJN GEWAARSCHUWD VOOR DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADES, IS ONZE AANSPRAKELIJKHEID UITGESLOTEN IN HET GEVAL VAN:

10.1.1

INDIRECTE SCHADES OF GEVOLGSCHADES, OF

10.1.2

KOSTEN OF SCHADES DOOR DE ONMOGELIJKHEID OM BESTELLINGEN TE PLAATSEN, OF VAN VERLIES VAN VOORDEEL, INKOMSTEN, CONTRACTEN, GEGEVENS, AFBEELDINGEN OF BESPARINGEN,

10.2

TENZIJ NADRUKKELIJK VERMELD IN DEZE BEPALINGEN, EN BINNEN DE GRENZEN VAN DE WET, ZIJN ALLE VOORWAARDEN, GARANTIES EN VERKLARINGEN (EXPLICIET OF IMPLICIET, VOORGESCHREVEN DOOR DE WET, OF ANDERS, HIERBIJ INBEGREPEN VOOR VERBORGEN GEBREKEN) UITGESLOTEN. WIJ WIJZEN ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF TEN AANZIEN VAN MATERIËLE VERLIEZEN EN SCHADES DIE ZOUDEN KUNNEN VOORTKOMEN UIT MATERIAALDEFECTEN, FABRICAGEFOUTEN OF ANDERE OORZAKEN, ONGEACHT DE OMSTANDIGHEDEN WAARIN DERGELIJKE VERLIEZEN EN SCHADES MOGELIJK ZOUDEN KUNNEN OPTREDEN EN ZONDER AANZIEN VAN HET FEIT DAT ZIJ TOE TE SCHRIJVEN ZOUDEN ZIJN AAN NALATIGHEID ONZERZIJDS (OF AAN DIE VAN ONZE MEDEWERKERS OF ONZE VERTEGENWOORDIGERS), ECHTER ONDER VOORBEHOUD VAN DE REGELS VAN DWINGEND RECHT OF VAN OPENBARE ORDE DIE DE UITSLUITING OF DE BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VERBIEDEN IN GEVAL VAN OPZETTELIJK IN GEBREKE BLIJVEN OF VAN GROVE FOUTEN.

10.3 WIJ SLUITEN ONZE AANSPRAKELIJKHEID NIET UIT (1) IN GEVAL VAN OVERLIJDEN OF LICHAMELIJK LETSEL DAT IS TOE TE SCHRIJVEN AAN NALATIGHEID ONZERZIJDS (OF AAN DIE VAN ONZE MEDEWERKERS OF ONZE WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGERS), NOCH (2) IN GEVAL VAN FRAUDE.

DE VOLGENDE AANVULLENDE BEPALINGEN ZIJN VAN TOEPASSING OP CONSUMENTEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 1.2:

10.4 GEEN ENKELE VAN DEZE BEPALINGEN KAN LEIDEN TOT HET BEPERKEN OF UITSLUITEN VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID OF VAN DIE VAN EEN FABRIKANT, LICENTIEHOUDER OF LEVERANCIER, TEN AANZIEN VAN U ZODRA EEN GELDENDE WET IN UW LAND HET VERBIEDT DEZE AANSPRAKELIJKHEID CONTRACTUEEL TE BEPERKEN OF UIT TE SLUITEN.

10.5 DEZE BEPALINGEN BEPERKEN U NIET IN UW RECHTEN DIE DE WET U TOEKENT TER BESCHERMING VAN CONSUMENTEN. U BLIJFT VRIJ DEZE RECHTEN TE LATEN GELDEN NAARGELANG HET U UITKOMT.

 

11. EIGENDOMSRECHTEN

11.1 Wij blijven eigenaar van de verkochte Producten totdat u de prijs (inclusief de rente en alle andere op grond van de Producten verschuldigde bedragen) volledig heeft betaald. Zolang Producten niet volledig zijn betaald, beschikt u erover als zijnde in bewaring gegeven en bent u verplicht deze zodanig te bewaren dat zij gemakkelijk te herkennen zijn als Producten die ons toebehoren, en zorgvuldig alle documenten te bewaren en op te bergen die nodig zijn om het ons mogelijk te maken te bepalen welke Producten volledig zijn betaald en welke nog niet zijn betaald.

11.2 Wij behouden ons het recht voor (onder voorbehoud van toepasselijke wetten) om alle Producten waarvan de betaling op de vervaldatum niet heeft plaatsgevonden of is geweigerd, weer in bezit te nemen en deze weer te verkopen. Met dit doel geeft u ons, evenals onze medewerkers en vertegenwoordigers, het onherroepelijke recht en de onherroepelijke toestemming tot het betreden van uw opstallen tijdens normale kantooruren. Ondanks het beëindigen van het contract, om welke reden dan ook, blijven de bepalingen van dit artikel 10.2 van kracht.

 

12. RECHTEN VAN DERDEN

12.1 U zult ons vergoeden voor eventuele en alle aansprakelijkheden, schadeclaims en onkosten die door ons of tegen ons zijn gemaakt als direct of indirect gevolg van Diensten die u hebt afgenomen of werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd op Producten overeenkomstig uw specifieke vereisten of specificaties (of die van uw vertegenwoordigers) met als gevolg een overtreding of vermeende overtreding van eigendomsrechten van derden.

12.2 Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval de Producten of Diensten de eigendomsrechten van derden overtreden of vermeend worden te overtreden, voor zover dit wettelijk is toegestaan en behalve wanneer dit uitdrukkelijk in de geldende Licentievoorwaarden of elders is bepaald. In geval de Producten onderwerp zijn of kunnen zijn van een octrooi, copyright, databaserecht, geregistreerd ontwerp, handelsmerk of ander recht van derden, dient u de betreffende voorwaarden van de Leverancier, licentiehouder, eigenaar van dergelijke Producten te raadplegen. Wij zijn verplicht u alleen die rechten of eigendomsrechten te overhandigen waarover wij beschikken.

 

13. GARANTIE

13.1 De specificaties, illustraties, tekeningen, details, afmetingen, prestaties en andere informatie met betrekking tot Producten die op de Site staan of die wij u ter beschikking stellen, hebben alleen als doel u een algemeen idee van de Producten te geven. U dient de technische documentatie of de garantiedocumenten van de Leverancier te raadplegen om uw rechten en aanspraken hierover te bepalen.

13.2 Voor elk gekocht Product geniet u de garantie van de Leverancier, de licentiehouder of de fabrikant, als deze niet de leverancier is. U moet hiervoor dus de betreffende documentatie gebruiken die u bij het Product hebt ontvangen. Elke commerciële garantie heeft, indien van toepassing, geen nadelige invloed op de garantie van de conformiteit van de goederen die is toegekend aan de consumenten op grond van het Burgerlijk Wetboek. (Indien van toepassing kunnen Regels voor het retourneren van Producten tevens procedures voorzien die van toepassing zijn op reparatie of vervanging van afgeleverde Producten die defect blijken te zijn.)

13.3 Uw recht op reparatie of vervanging van een Product of een deel of delen ervan die defect blijken te zijn, wordt (tenzij anders overeengekomen) tenietgedaan of ongeldig verklaard indien:

13.3.1 het Product door anderen dan de Leverancier, ons of een erkende dealer is gerepareerd of gewijzigd;

12.3.2 het defecte Product niet binnen dertig (30) kalenderdagen na de datum waarop het product werd afgeleverd, is geretourneerd met volledige schriftelijke details betreffende de geconstateerde defecten;

13.3.3 defecten (geheel of gedeeltelijk) zijn veroorzaakt door een verkeerde behandeling, onjuist gebruik of onderhoud of foutieve opslag of installatie, of het in gebreke blijven van het opvolgen van aanwijzingen van de fabrikant of andere richtlijnen die door ons zijn uitgegeven of beschikbaar zijn gesteld in verband met de afgeleverde Producten, waarbij het geheel van deze oorzaken aan u is te wijten.

13.3.4. u geen recht op garantie kan aantonen middels opgave van serie-of licentienummers en/of het overleggen van facturen met die gegevens.

 

14. VERGUNNINGEN, DOUANE EN EXPORT

14.1 Indien een vergunning of toestemming van een regering of andere autoriteit is vereist voor uw aankoop, transport of gebruik van de Producten, dan dient u dergelijke vergunning of toestemming op eigen kosten te bemachtigen en zo nodig op verzoek bewijs hiervan aan ons overleggen. Het in gebreke blijven hieraan te voldoen, geeft u geen recht betaling van het verschuldigde bedrag te onthouden of uit te stellen. Bovendien bent u gehouden ons alle kosten en bijkomende kosten terug te betalen die wij verschuldigd zouden kunnen zijn door uw in gebreke blijven.

14.2 Producten die overeenkomstig deze Bepalingen aan u in licentie worden gegeven of aan u worden verkocht, kunnen onderhevig zijn aan wetten en richtlijnen betreffende controle op uitvoer in het Grondgebied of in ieder ander land waar de Producten worden afgeleverd of waar u deze gebruikt. U dient zich aan deze wetten en richtlijnen te houden.

 

15. KENNISGEVINGEN

Alle kennisgevingen en andere mededelingen met betrekking tot ons contract, anders dan die over uw bestelling, onze opdrachtbevestiging en onze ontvangstbevestiging, kunnen persoonlijk worden bezorgd, per post worden verzonden in een correct gefrankeerde envelop of per e-mail worden verstuurd naar het adres en ter attentie van de persoon die is vermeld op de laatste kennisgeving die over dit onderwerp van de ene partij naar de andere partij is verstuurd. Dit adres vormt tevens het adres voor de betekening van een gerechtelijke vervolging zoals wettelijk bepaald. Onder voorbehoud van de bepalingen van het recht op herroeping van de consument in de zin van artikel 1.2 worden dergelijke kennisgevingen en andere mededelingen geacht te zijn ontvangen:

15.1 bij persoonlijke bezorging, op de datum van aflevering op het betreffende adres (of, indien deze datum niet op een werkdag valt, de eerstvolgende werkdagdatum);

15.2 bij aangetekende verzending met ontvangstbevestiging, op de datum op de ontvangstbevestiging;

14.3 bij een e-mail, (i) als de ontvanger de ontvangst van het bericht bevestigt (ii) als de afzender een automatische bevestiging ontvangt dat zijn bericht is afgeleverd of geopend, waarbij de eerste van deze twee geldt.

 

16. PERSOONSGEGEVENS EN BESCHERMING VAN UW PRIVACY

16.1 Wij verbinden ons ertoe de geldende wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens na te leven en de gegevens waarmee u direct of indirect te identificeren bent (de "Persoonsgegevens") uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met deze wetgeving. Door uw persoonsgegevens in verband met uw bestelling in te vullen, gaat u ermee akkoord dat deze gegevens worden verwerkt om uw bestelling uit te voeren. Als u uw Persoonsgegevens niet invult of niet akkoord gaat dat uw Persoonsgegevens worden verwerkt of doorgegeven, terwijl op de Site is aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het kopen van Producten of Diensten, dan kunt u de bestelling niet plaatsen.

In overeenstemming met de wet hebt u het recht uw Persoonsgegevens in te zien en te wijzigen als deze onjuist zijn, en te allen tijde en kosteloos bezwaar te maken tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. Als u van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met de directie van Data Communication Business bvba (de afdeling Persoonsgegevens). Dit kunt u doen per e-mail op het volgende adres:
sales@dcb.be met hoofding Privacy Policy of per post naar: Data Communication Business bvba, Privacy Department, Kennedyplein 5a1, 1930 Zaventem, België.

 

17. ALGEMENE BEPALINGEN

17.1 U mag uw rechten en plichten overeenkomstig deze Bepalingen niet toewijzen, overdragen, aanrekenen of overmaken of voorgeven deze toe te wijzen, over te dragen, aan te rekenen of over te maken.

17.2 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor ieder nadeel dat u zou kunnen ondervinden, direct of indirect, door ons onvermogen ons volledig en tijdig aan onze verplichtingen te houden, als een dergelijk onvermogen te wijten is aan omstandigheden waarop wij redelijkerwijs geen invloed hebben, zoals in het bijzonder een natuurramp, oorlog, oproer, onlusten, een overheidshandeling, explosie, brand, overstroming, storm, ongeval, staking, uitsluiting, arbeidsconflict, werknemersactie, storing in installaties of machines, onderbreking in de aanvoer van energie of van materialen. In een dergelijk geval hebben wij het recht uw bestelling te annuleren en u het gehele bedrag dat u ons al had betaald, terug te betalen.

17.3 U erkent dat deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn met uitsluiting van alle andere juridische bepalingen anders dan die welke op onze Site, onze facturen en onze afleveringsdocumenten worden genoemd, op onze formulieren zijn voorgedrukt, en die al onze eerdere contracten, akkoorden en afspraken, schriftelijk of mondeling, expliciet of impliciet, annuleren en vervangen. Deze Bepalingen hebben voorrang boven andere voorwaarden en bepalingen die elders zijn vermeld of waarnaar elders wordt verwezen, of die voortkomen uit handelsgebruiken of handelsovereenkomsten. Iedere vermeend tegenstrijdige bepaling wordt geacht niet geschreven te zijn binnen de grenzen van de wet. Wij behouden ons het recht voor, binnen de grenzen van de wet, om deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Voor uw bestelling gelden welteverstaan de Algemene Voorwaarden die van kracht zijn op de datum van de bestelling.

17.4 Het feit dat een partij geen beroep doet op de Algemene Voorwaarden, welwillend of toegeeflijk is of pas in een later stadium een beroep doet op deze Bepalingen of uitstel geeft aan de andere partij, mag de rechten van deze partij niet schaden noch inperken.

17.5 Geen enkele annulering van een van de voorwaarden van deze Bepalingen is geldig tenzij deze schriftelijk is gedaan en door ons is ondertekend. Het toelaten van enige afwijking van enige Bepaling kan nimmer worden beschouwd als een toelating van een daaruit voortkomende schending van de voorwaarden.

17.6 Als wij om een of andere reden bepalen, of als een rechtbank van een competente jurisdictie vindt dat een voorziening of een deel van deze Bepalingen onrechtmatig, onuitvoerbaar of ongeldig is overeenkomstig toepasselijk recht in een bepaald land:

17.6.1 blijven deze Bepalingen rechtmatig, uitvoerbaar en geldig in alle andere landen waar deze bevinding niet van toepassing is;

17.6.2 blijven in het betreffende land de andere Bepalingen, voor zover bij de wet toegestaan, volledig van toepassing.

 

18. GELDEND RECHT - JURISDICTIE

De interpretatie, geldigheid en uitvoering van de Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Partijen verklaren dat uitsluitend de Belgische hoven en rechtbanken bevoegd zijn om kennis te nemen van enige vordering in rechte die voortvloeit uit een geschil.