ALGEMENE VOORWAARDEN EN INFORMATIE DCB NLOnder wij/onswordtverstaan Data Communication Business BV, DCB, gevestigd te 5503 LN Veldhoven De Run 4312.

Onder u/uwwordtverstaan de koper


Top of Form

Bottom of Form

1.              TOEPASSINGSBEREIK

 

1.1 Deze algemene voorwaarden en informatie zijn van toepassing op alle aankopen van producten (inclusief hardware en software) of diensten die via de website (de Site) of andere door ons als wederverkoper, indien van toepassing, de leveranciers van de Diensten aan u als koper worden aangeboden, ongeacht of u daarbij optreedt in uw hoedanigheid als professional of als consument.

U weet dat wij niet de fabrikant van de Producten zijn maar dat wij handelen als wederverkoper van de Producten. Anderzijds handelen wij in de hoedanigheid van leverancier van de Diensten die op de Site worden aangeboden of van tussenpersoon van Diensten die worden geleverd door onze partner van wie de naam en het logo op de Site verschijnen of door derden (hierna allen de "Leveranciers" genoemd), afhankelijk wat voor de betreffende Dienst aangegeven is.

Voor Producten: wij verkopen u onder onze eigen naam en voor onze rekening Producten die wij eerder bij onze Leveranciers hebben ingekocht. Wij hebben dus ten opzichte van u de rol als wederverkoper en sluiten rechtstreeks met u een verkoopcontract af. Omdat wij geen fabrikant zijn, verzoeken wij u in het kader van deze Algemene Voorwaarden ook de documentatie met betrekking tot het geleverde Product van de Leverancier te raadplegen.

Voor sommige Producten die wij verkopen (in het bijzonder software) is de registratie van een licentie bij de Leverancier noodzakelijk. Derhalve stelt het contract dat u met ons afsluit u in staat het Product uitsluitend te gebruiken als u de voorwaarden van de licentie van de Leverancier accepteert en u zich aan deze voorwaarden houdt.

Voor de Diensten (klantenservice, garantie-uitbreiding): indien de Site en de beschrijving van een bijzondere Dienst aangeven dat wij niet de leverancier zijn van de Dienst waarvoor u zich op de Site inschrijft, is het enige doel van het contract dat u met ons afsluit, u het recht te verlenen om van de Dienst die door de Leverancier zal worden geleverd gebruik te maken in het kader van en overeenkomstig de voorwaarden van een contract dat u met deze laatste zal sluiten en waarbij wij geen partij zullen zijn. De enige die de Dienst uitvoert of het leveren van de Dienst regelt, is de Leverancier. Daarom kan de Leverancier u in sommige gevallen verzoeken zijn eigen leveringsvoorwaarden te accepteren en u er aan te houden, voordat de Dienst geleverd wordt. Indien de Site en de beschrijving van een bijzondere Dienst daarentegen aangeven dat wij leverancier van deze Dienst zijn, wordt het contract van de levering van de Dienst afgesloten tussen u en ons en is dit onderhevig aan deze Algemene Voorwaarden.

 

1.2. Door via de Site of op een andere manier een bestelling te plaatsen, stemt u ermee in u te zullen houden aan het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden. De toepasselijkheid van eventuele door wederpartij gehanteerde voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen.2.               AANBOD, BEVESTIGING EN AANVAARDING

 

2.1 Alle prijzen, aanbiedingen en beschrijvingen die op deze Site zijn vermeld of waarnaar op deze Site wordt verwezen, worden gedaan op basis van beschikbaarheid en vormen geen aanbod. Zij mogen tot het moment dat wij uw bestelling uitdrukkelijk (op de navolgend beschreven wijze) hebben aanvaard, te allen tijde worden ingetrokken of herzien.

 

2.2 Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de artikelen die op onze Site staan, ook daadwerkelijk beschikbaar zijn, kunnen we niet garanderen dat deze altijd op voorraad zijn of onmiddellijk beschikbaar zijn zodra u een bestelling plaatst. Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren indien we deze niet kunnen verwerken of uitvoeren. Hieruit vloeit voor ons geen enkele aansprakelijkheid voort. Wel zullen wij in dat geval eventuele reeds vooraf betaalde bedragen aan u restitueren.

2.3 Uw bestelling behelst een aan ons gedaan aanbod uwerzijds om bepaalde Producten of Diensten af te nemen, welk aanbod onderworpen is aan onze aanvaarding.

 

2.4 Ter bevestiging van uw bestelling ontvangt u per e-mail een verkooporder, dat u geacht wordt te controleren en goed te keuren. Wij maken u er op attent dat het versturen van dit verkooporder niet betekent dat de bestelde artikelen beschikbaar zijn.

2.5 Onze aanvaarding wordt pas van kracht en de overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat (1) het aanbod uitdrukkelijk door ons wordt aanvaard en wij uw bestelling verzenden c.q. aanvangen met het verlenen van de Diensten.

 

2.6 Wij archiveren uw overeenkomst niet. U dient zelf afdrukken van de documenten met betrekking tot uw bestelling en van deze AV voor uw archief te maken.


3.            UW VERPLICHTINGEN

 

3.1 U verklaart dat de informatie die u tijdens het plaatsen van een bestelling opgeeft, up-to-date, nauwkeurig en afdoende voor ons is om uw bestelling te voltooien. U verklaart eveneens dat u beschikt over de rechtsbevoegdheid om contracten af te sluiten.

 

3.2 U bent verantwoordelijk voor het nauwkeurig handhaven en tijdig bijwerken van uw accountgegevens en om dergelijke gegevens (in het bijzonder de wachtwoorden die wij u doorgeven en die u in staat stellen toegang te krijgen tot de Site of Producten te kopen) tegen toegang door onbevoegden te beveiligen.

 

3.3 Voor overeenkomsten, leveringen en opdrachten waarvan geen schriftelijke offerte of opdrachtbevestiging is gemaakt, wordt de factuur of afleveringsbon tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 

3.4 U kunt namens ons of namens een productfabrikant, licentiehouder of leverancier geen garantie, belofte of enige andere verplichting aanwenden, zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

 

4.              PRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN

 

4.1 De voor de Producten of Diensten verschuldigde bedragen zijn de prijzen die gelden op het moment van Aanvaarding. Hoewel er prijzen op de Site of orderbevestiging staan vermeld, wordt de definitieve prijs bepaald op het moment van Aanvaarding.

 

4.2 Door programmerings- of gegevenstranscriptiefouten kunnen er onnauwkeurige prijzen zijn vermeld. Indien de geadverteerde prijs onjuist is, of de consument weet althans behoort te weten dat de geadverteerde prijs onjuist is, behouden wij ons het recht voor om, voor zover wettelijk toegelaten, deze prijs aan te passen en de correcte marktprijs in rekening te brengen.

 

4.3 Wij behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment vóór de Aanvaarding kortingen in te trekken en/of prijzen en vergoedingen aan te passen in verband met kostenstijgingen, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, stijgingen in materiaal-, vervoers- of arbeidskosten, verhogingen of invoeringen van belastingen, in- en uitvoerrechten of andere heffingen, alsmede veranderingen in de wisselkoersen. Wij zullen u in kennis te stellen van mogelijke vergissingen in de Productbeschrijvingen of prijslijsten alvorens een Product te verzenden of aan te vangen met een Dienst.

 

4.4 De plaatsen waar we aan u kunnen leveren, staan vermeld op de Site. Tenzij anders vermeld, zijn vermelde prijzen en vergoedingen:

 

4.4.1 Exclusief verzend- of vervoerkosten naar het overeengekomen afleveradres (de kosten voor aflevering staan vermeld op de Site), en

 

4.4.2 Exclusief BTW of andere belastingen of heffingen (indien van toepassing) die bij de verschuldigde prijs of vergoeding moeten worden opgeteld,

 

4.5 Betaling, inclusief BTW of andere belastingen of heffingen, dient voorafgaand aan de aflevering en op de op de Site vermelde wijze te geschieden.

 

4.6 In geval van betaling op factuurbasis geldt een betalingstermijn van dertig (30) dagen. Een factuur is volledig betaalbaar en opeisbaar binnen dertig (30) dagen na de datum die op de desbetreffende rekening vermeld staat. Indien u op enig moment een op de vervaldatum opeisbaar bedrag verzuimt te betalen, kunnen wij u een bericht verzenden waarin we alle op dat moment openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar verklaren.

 

4.7 Het is zonder onze schriftelijke toestemming niet toegestaan om een tegenvordering of andere vorm van verrekening toe te passen en op enig opeisbaar bedrag in mindering te brengen. We behouden ons het recht voor om een betaling voor Producten of Diensten op elk gewenst moment na het opeisbaar worden juridisch af te dwingen.

 

4.8 Een eventueel aan u verleend krediet kan op ieder moment worden aangepast of ingetrokken. Op achterstallige betalingen brengen wij op dagelijkse basis rente tegen het onder het toepasselijke recht maximaal toegestane percentage in rekening vanaf het moment van opeisbaarheid tot het moment van volledige betaling (al dan niet na een gerechtelijke uitspraak). U vrijwaart ons voor alle kosten die wij maken in verband met het incasseren van achterstallige betalingen.

 

5.              ONTBINDING

 

Indien u faillissement of surseance van betaling aanvraagt, failliet of in surseance van betaling wordt verklaard, een schuldregeling aangaat, een gerechtelijke uitspraak tot liquidatie tegen u wordt uitgesproken, u een vergelijkbare handeling verricht of ondergaat in verband met uw schulden, wij aanleiding hebben om te geloven dat u niet (langer) in staat bent om uw schulden op het moment van opeisbaarheid te voldoen, dan wel indien u enig uitstaand bedrag op de vervaldatum verzuimt te betalen of inbreuk maakt op of niet voldoet aan deze AV, kunnen wij, onder voorbehoud van onze eventuele andere rechten:

 

5.1 Producten die onderweg zijn onderscheppen, en/of

 

5.2 Verdere afleveringen van Producten opschorten, en/of

 

5.3 De verlening van Diensten stoppen of opschorten, en/of

 

5.4 Door middel van een schriftelijke kennisgeving uw bestelling en eventuele andere overeenkomsten tussen u en ons met onmiddellijke ingang ontbinden.

 

 

6.              AFLEVERING EN RISICO

 

6.1 Alle op onze Site, op orderbevestigingen, Aanvaardingen of elders vermelde aflevertermijnen en -data vormen slechts (niet-bindende) indicaties. Hoewel wij ons zullen inspannen om dergelijke aflevertermijnen en -data te halen, gaan wij geen verplichtingen aan om Producten op een bepaalde datum te verzenden en/of Dienstverlening op een bepaalde datum aan te vangen en aanvaarden wij geen aansprakelijkheid ten opzichte van u of derden in verband met eventuele vertragingen of het niet voldoen aan genoemde termijnen en data.

 

6.2 Aflevering geschiedt op een geldig adres dat door u is opgegeven en op de Aanvaarding wordt vermeld ("Afleveradres"). U dient het Afleveradres op iedere bevestiging of Aanvaarding te verifiëren en ons in geval van fouten of onvolledigheden per omgaande te berichten. Wij behouden ons het recht voor om additionele kosten in rekening te brengen in geval van wijzigingen in het Afleveradres nadat u een bestelling hebt geplaatst.

 

6.3 In het geval u Producten die in overeenstemming met deze AV worden geleverd, weigert of verzuimt af te nemen, gaat het risico voor verlies of schade ten aanzien van deze Producten niettemin op u over, en, onder voorbehoud van onze eventuele andere rechten of vorderingen:

6.3.1 Zijn wij gerechtigd tot onmiddellijke en volledige betaling voor Producten of Diensten die tot het moment van de aflevering zijn afgeleverd of verleend, en mogen wij de aflevering alsnog bewerkstelligen op de wijze die wij gangbaar achten dan wel de Producten voor uw rekening en verantwoording opslaan,

 

6.3.2 Bent u gehouden alle kosten in verband met de opslag van Producten en eventuele additionele kosten als gevolg van de weigering of het verzuim tot afname op ons eerste verzoek te voldoen,

 

6.3.3 Zijn wij vanaf dertig (30) dagen na de overeengekomen afleverdatum gerechtigd om op een door ons te bepalen wijze afstand te doen van de Producten en mogen wij eventuele inkomsten in verband daarmee verrekenen met eventuele door u aan ons verschuldigde betalingen.

 

6.4 Tenzij en voor zover dwingendrechtelijke bepalingen uit het toepasselijke consumentenrecht u deze bevoegdheid verstrekken, is het u niet toegestaan de Producten geheel of gedeeltelijk te weigeren als gevolg van een te late aflevering behoudens indien u ons binnen zeven (7) dagen na de factuurdatum dan wel, voor zover hieraan voorafgaand, na de ontvangstdatum schriftelijk op de hoogte stelt van een eventuele klacht, bij gebreke waarvan u gehouden bent om de afgeleverde Producten en/of Diensten te betalen.

 

6.5 In het geval wij Producten in gedeelten afleveren, vormt iedere gedeeltelijke aflevering een afzonderlijke overeenkomst tussen u en ons en geeft een eventueel gebrek in een deelleverantie u niet het recht of de bevoegdheid om het contract als geheel te beëindigen, om welke reden ook, noch om eventuele volgende (deel-)leveranties te annuleren.

 

6.6 Tenzij en voor zover anders bepaald in deze AV, gaat het risico voor verlies van of schade aan Producten op u over op het eerste van de volgende momenten: het moment van aflevering, het moment waarop het Product in uw beschikkingsmacht wordt gesteld, of het moment waarop wij het ter beschikking stellen voor een aan u gerichte verzending of transport.

 

 

7.              WEIGERING, SCHADE OF VERLIES TIJDENS TRANSPORT

 

7.1 U dient de Producten op het moment van aflevering na te zien en te controleren of deze in goede conditie verkeren, compleet zijn en in overeenstemming zijn met de beschrijving. U kunt aangeschafte Producten aan ons retourneren in overeenstemming met het bepaalde in deze AV of een toepasselijke ‘Returns Policy’ die op de Site wordt vermeld.

 

7.2 Tenzij en voor zover in het voorgaande of in een toepasselijke ‘Returns Policy’ anderszins is bepaald, en behoudens eventuele rechten op grond van het toepasselijke recht, die niet door deze AV kunnen worden uitgesloten of beperkt:

 

7.2.1 Aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor Producten en Diensten en is het u niet toegestaan om deze te weigeren of af te wijzen, behalve in geval van:

 

(a) Schade aan of verlies van Producten of gedeelten daarvan tijdens het transport (en alleen in het geval deze Producten worden vervoerd door onze eigen transportfaciliteiten of door een door ons ingeschakelde vervoerder), mits u deze schade binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van voormelde Producten aan ons hebt gemeld,

 

(b) Gebreken in Producten (met uitsluiting van gebreken die door uw handelen, nalatigheid of verzuim zijn veroorzaakt), mits u deze binnen dertig (30) dagen na ontvangst van voormelde Producten aan ons hebt gemeld.

 

(c) Gebreken in de Dienstverlening (met uitsluiting van gebreken die door uw handelen, nalatigheid of verzuim zijn veroorzaakt), mits u deze binnen vijf (5) dagen na het kenbaar worden ervan aan ons hebt gemeld.

7.2.2 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, kosten of verliezen als gevolg van een onjuiste installatie van de Producten, het gebruik van de Producten in samenhang met andere defecte, ongeschikte of onjuist geïnstalleerde apparatuur, nalatigheid, onjuist gebruik, of een gebruik dat op enigerlei wijze onverenigbaar is met de specificaties of instructies van de fabrikant.

7.2.3 In geval van een te laat of niet verrichte aflevering, of een gebrek of schade met betrekking tot een Product of Dienst, zullen wij, naar onze keuze:

 

(a) bij een te laat of niet verrichte aflevering een dergelijke vertraagde of uitgebleven levering alsnog uitvoeren en/of

 

(b) bij een tekortkoming in de nakoming of een gebrekkige nakoming van een Dienst, een dergelijke tekortkoming of gebrek herstellen, en/of

 

(c) bij schade of gebreken met betrekking tot het Product en met inachtneming van de toepasselijke ‘Returns Policy’:

 

(i) het bewuste Product vervangen indien dit mogelijk is of herstellen als het gebrek dit rechtvaardigd, nadat u dit aan ons hebt teruggezonden, of;

 

(ii) u restitueren voor Producten waarvan is komen vast te staan dat deze beschadigd of gebrekkig zijn.

 

8.              SOFTWARE

 

Voor zover een geleverd Product uit software bestaat of software omvat ("Software"), geven wij of de betreffende leverancier of rechthebbende deze Software aan u in licentie met inachtneming van de toepasselijke licentieovereenkomst voor eindgebruikers en eventuele andere gebruiksvoorwaarden die bij de Software en/of het Product zijn gevoegd ("Licentievoorwaarden"). Daarbij geldt bovendien het volgende:

 

8.1 U mag de Software niet kopiëren, aanpassen, vertalen, aan anderen ter beschikking stellen, distribueren, veranderen, wijzigen, de-assembleren, decompileren, reverse engineeren of combineren met enige andere software, tenzij en voor zover dit: (i) uit hoofde van de Licentievoorwaarden is toegestaan, of (ii) het toepasselijke recht u uitdrukkelijk een dergelijk recht verleent en dit recht niet contractueel mag worden uitgesloten.

 

8.2 Tenzij en voor zover in de toepasselijke Licentievoorwaarden anders is bepaald, heeft u geen recht op retournering of restitutie uit hoofde van deze AV en is de toepasselijke ‘Returns Policy’ niet van toepassing indien u de verpakking van de Software hebt geopend, het licentiezegel hebt verbroken en/of de Software hebt gebruikt.

 

8.3 Tenzij en voor zover wij dit uitdrukkelijk schriftelijk of in de Licentievoorwaarden anderszins hebben bepaald, wordt de Software aan u ter beschikking gesteld in de staat waarin deze zich bevindt, zonder enige garantie, bepaling of voorwaarde wat betreft de kwaliteit, geschiktheid, prestaties of overeenstemming met de beschrijving en verstrekken wij geen enkele garantie met betrekking tot de installatie, configuratie of het foutherstel van de Software. Raadpleeg de Licentievoorwaarden voor informatie over de rechten die u ten opzichte van de producent, licentiegever of toeleverancier van de Software heeft.

 

 

9.              UITVOERING WERKZAAMHEDEN

9.1 De werktijden van ons personeel zullen zoveel mogelijk worden aangepast aan de bij wederpartij geldende werktijden, voor zover deze zijn gelegen tussen 8.30 en 17.00 uur, zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen niet meegerekend.

 

9.2 Voor opdrachten met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten waarvoor een vaste prijs geldt, wordt de uitvoeringsplek en de werktijd waarbinnen en waarop de werkzaamheden verricht worden, steeds door ons bepaald.

 

10.           BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

10.1 INDIEN EN VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, BLIJFT ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID PER GEBEURTENIS, WAARBIJ EEN REEKS GEBEURTENISSEN ALS ÉÉN GEBEURTENIS DIENT TE WORDEN AANGEMERKT, UIT WELKE HOOFDE OOK, DAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID EN TOEREKENBARE TEKORTKOMING, BEPERKT TOT MAXIMAAL DE WAARDE VAN DE GEBREKKIGE, BESCHADIGDE OF NIET-GELEVERDE PRODUCTEN OF GEBREKKIGE OF NIET-VERLEENDE DIENSTEN (WELKE WAARDE WORDT BEPAALD OP BASIS VAN DE NETTO PRIJS DIE AAN U IN REKENING IS GEBRACHT). EVENMIN ZIJN WIJ AANSPRAKELIJK VOOR:

 

10.1.1 INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, DAN WEL

 

10.1.2 KOSTEN OF SCHADEN DOOR DE ONMOGELIJKHEID OM BESTELLINGEN TE PLAATSEN, EVENALS INKOMSTENDERVING, WINSTDERVING, HET VERLIES OF MISLOPEN VAN CONTRACTEN, GEGEVENSVERLIES OF GEMISTE GOODWILL OF BESPARINGEN.

 

10.2 TENZIJ DE BEPALINGEN IN DEZE AV EXPLICIET HET TEGENDEEL BEPALEN, WORDEN ALLE TOEZEGGINGEN OF GARANTIES (EXPLICIET OF IMPLICIET) HIERBIJ UITGESLOTEN. WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERLIEZEN, SCHADEN OF KOSTEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN GEBREKKIGE MATERIALEN, ONVOLDOENDE VAKMANSCHAP OF ANDERE OORZAKEN, EN ZELFS INDIEN DEZE VEROORZAAKT ZIJN DOOR DE HANDELINGEN (OF NALATIGHEID) VAN ONZE WERKNEMERS OF VERTEGENWOORDIGERS, TENZIJ HET TOEPASSELIJKE RECHT EEN DERGELIJKE UITSLUITING OF BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DERGELIJKE VERLIEZEN, SCHADEN OF KOSTEN VERBIEDT.

 

10.3 DEZE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING GELDT NIET IN GEVAL VAN OPZET OF GROVE SCHULD.

DE VOLGENDE ADDITIONELE VOORWAARDEN GELDEN MET BETREKKING TOT CONSUMENTEN (DIE PRODUCTEN ANDERS DAN IN DE UITOEFENING VAN EEN BEDRIJF AANSCHAFFEN):

 

10.4 GEEN ENKELE BEPALING IN DEZE AV WORDT GEACHT ONZE AANSPRAKELIJKHEID (OF DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ONZE PRODUCENT, LICENTIEGEVER OF TOELEVERANCIER) TE BEPERKEN OF UIT TE SLUITEN, INDIEN HET ONDER DWINGENDRECHTELIJKE REGELS VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT IN UW CONTRACTGEBIED NIET IS TOEGESTAAN OM EEN DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID CONTRACTUEEL UIT TE SLUITEN OF TE BEPERKEN.

 

11.           EIGENDOMSVOORBEHOUD

11.1 De Eigendom van Producten die het voorwerp van een bestelling zijn, gaat pas van ons op u over op het moment dat u de prijs of vergoeding van de betreffende bestelling volledig heeft betaald (daaronder begrepen eventuele rente of andere betalingen die verschuldigd zijn met betrekking tot deze Producten). Tot het moment dat u alle uitstaande bedragen volledig heeft betaald, houdt u de Producten namens ons onder u en dient u, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10.2, de Producten op een dusdanige wijze op te slaan dat deze duidelijk als ons eigendom herkenbaar zijn. Verder dient u volledige en accurate bestanden bij te houden om ons in staat te stellen de Producten waarvoor betaald is, te onderscheiden van de Producten waarvoor nog betalingen openstaan.

 

110.2 Indien u zelf Producten verkoopt, dient u, voor zover mogelijk onder het toepasselijke recht, eventuele verkoopinkomsten (ten behoeve van ons) op een afzonderlijke rekening te storten. U verplicht zich om alle rechten met betrekking tot dergelijke inkomsten, afzonderlijke rekeningen, evenals vorderingen die u als gevolg van dergelijke verkopen op uw klanten heeft op ons eerste verzoek aan ons over te dragen totdat u ons ten aanzien van dergelijke Producten volledig heeft betaald. U zult dergelijke rechten en vorderingen niet zonder onze voorafgaande toestemming aan derden overdragen.

 

11.3 Wij behouden ons het recht voor (met inachtneming van het toepasselijke recht) Producten waarvoor de betaling opeisbaar is, die geweigerd zijn of waarvan de bestelling is vervallen, terug te vorderen, en u verleent ons (en onze werknemers en vertegenwoordigers) hierbij het onherroepelijke recht en de onherroepelijke bevoegdheid om gedurende normale werktijden toegang tot uw bedrijf te verkrijgen. Ook na beëindiging van het contract, om welke reden ook, blijft deze bepaling van kracht.

 

12.           VRIJWARING

 

U bent verantwoordelijk voor en zal alle schade vergoeden die wij lijden, die het gevolg zijn van de Diensten die wij verlenen, het werk dat wij verrichten of de Producten die wij verkopen, indien en voor zover dit is geschied op basis van door u gestelde specifieke eisen of specificaties, welke onder andere bestaan uit vorderingen van derden partijen jegens ons wegens een vermeende inbreuk maken op haar (intellectuele-)eigendomsrechten.

 

13.           GARANTIES

 

13.1 De productspecificaties, productillustraties, tekeningen, bijzonderheden, afmetingen, verwerkingsgegevens en andere informatie die zich op de Site bevinden of door ons ter beschikking zijn gesteld, vormen niet meer dan een algemene beschrijving van de Producten en geen garantie of verklaring onzerzijds dat de Producten in overeenstemming daarmee zullen werken. Wij verwijzen u naar de specificaties of garantiedocumentatie van de producent voor eventuele rechten die u in dit verband heeft.

 

13.2 U kunt mogelijk een beroep doen op garanties van de producent, licentiegever of toeleverancier met betrekking tot de Producten en wij verwijzen u hiervoor naar de documentatie die bij de Producten worden geleverd. (Indien van toepassing, kan ook een ‘Returns Policy’ procedures voor de reparatie of vervanging van gebrekkig afgeleverde Producten bevatten.)

 

13.3 Tenzij anderszins is overeen gekomen, zijn uw rechten op herstel of vervanging van gebrekkige Producten of delen daarvan niet van toepassing wanneer:

 

13.3.1 Producten zijn gerepareerd of veranderd door personen die niet voor de producent, onze onderneming of een geautoriseerde dealer werkzaam zijn of waren, en/of

 

13.3.2 Het gebrekkige Product of de gebrekkige Producten niet binnen 30 werkdagen nadat de Producten door ons zijn afgeleverd aan ons zijn geretourneerd onder volledige vermelding van de vermeende gebreken, en/of

 

13.3.3 Gebreken (geheel of gedeeltelijk) het gevolg zijn van onzorgvuldige behandeling, ondeskundig gebruik of onderhoud, of foutieve opslag of installatie, dan wel indien u zich niet houdt aan de instructies van de producent of andere aanwijzingen die wij met betrekking tot de afgeleverde Producten hebben verstrekt of ter beschikking hebben gesteld.

 

13.3.4. u geen recht op garantie kan aantonen middels opgave van serie-of licentienummers en/of het overleggen van facturen met die gegevens.

 

14.           VERGUNNINGEN, UITVOERVERPLICHTINGEN & UITVOER

14.1 Indien voor het verkrijgen, transport of gebruik van de Producten een vergunning of toestemming van een overheidsinstantie of andere autoriteit vereist is, zult u een dergelijke vergunning of toestemming op eigen kosten verkrijgen, en ons, indien nodig, desgevraagd een bewijs daarvan overleggen. Indien u de bedoelde vergunning of toestemming niet verkrijgt, is het u niet toegestaan om betaling achter te houden of uit te stellen. Eventuele additionele kosten of toeslagen die wij moeten maken doordat u zich niet aan het hier bepaalde houdt, komen voor uw rekening.

 

14.2 Producten die onder deze AV aan u in licentie worden gegeven of aan u worden verkocht, kunnen zijn onderworpen aan exportwet- en -regelgeving die van toepassing zijn binnen het Contractgebied en andere rechtsgebieden waar deze worden afgeleverd of gebruikt. U dient zich te allen tijde aan deze wet- en regelgeving te houden en niet hier in strijd mee te handelen.

 

15.            KENNISGEVINGEN

 

Indien u contact met ons wilt opnemen in verband met deze AV dient u gebruik te maken van de contactgegevens uit artikel 1.1.

 

16.           PERSOONSGEGEVENS EN UW PRIVACY

 

16.1 Wij verbinden ons ertoe de geldende wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens na te leven en de gegevens waarmee u direct of indirect te identificeren bent (de "Persoonsgegevens") uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met deze wetgeving. Door uw persoonsgegevens in verband met uw bestelling in te vullen, gaat u ermee akkoord dat deze gegevens worden verwerkt om uw bestelling uit te voeren. Als u uw Persoonsgegevens niet invult of niet akkoord gaat dat uw Persoonsgegevens worden verwerkt of doorgegeven, terwijl op de Site is aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het kopen van Producten of Diensten, dan kunt u de bestelling niet plaatsen.

In overeenstemming met de wet hebt u het recht uw Persoonsgegevens in te zien en te wijzigen als deze onjuist zijn, en te allen tijde en kosteloos bezwaar te maken tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. Als u van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met de directie van Data Communication Business bvba (de afdeling Persoonsgegevens). Dit kunt u doen per e-mail op het volgende adres: cs-sales@nuvias.com met hoofding Privacy Policy of per post naar: Data Communication Business BV, Privacy Department, De Run 4312, 5503 LN Veldhoven, Nederland.

 

17.           ALGEMEEN

 

17.1 Het is niet toegestaan om uw rechten en verplichtingen uit hoofde van deze AV over te dragen of te bezwaren dan wel pogingen daartoe te ondernemen.

 

17.2 We zijn niet jegens u aansprakelijk uit hoofde van deze overeenkomst noch anderszins voor de vergoeding van verliezen of schaden die u direct of indirect kunt lijden als gevolg van een niet-toerekenbare tekortkoming aan onze zijde, waaronder begrepen als gevolg van het feit dat wij niet in staat zijn, worden verhinderd of worden vertraagd om onze verplichting na te komen wegens omstandigheden die als overmacht zijn aan te merken, daaronder begrepen (maar niet beperkt tot) oorlog, rellen, burgerlijke onrust of opstand, overheidshandelen, explosies, brand, overstromingen, ongelukken, stakingen, uitsluitingen, handelsgeschillen of werkonderbrekingen, het falen van een fabriek of machines, onderbreking of vertraging in de toelevering van elektriciteit of materialen. In dergelijke gevallen is ons toegestaan om, naar onze keuze, uw bestelling te annuleren en door u verrichte betalingen te restitueren.

17.3 Deze AV vervangen alle eerdere overeenkomsten en werkafspraken die mondeling of schriftelijk, uitdrukkelijk of impliciet tussen ons zijn gemaakt. Deze AV prevaleren boven bepalingen of voorwaarden waarnaar elders wordt verwezen of die uit handelsgebruiken of gewoonten voortvloeien. Iedere mogelijk van toepassing zijnde bepaling of voorwaarde wordt hierbij, indien en voor zover mogelijk onder het toepasselijke recht, uitgesloten. Indien en voor zover mogelijk onder het toepasselijke recht behouden wij ons het recht voor om deze AV zonder voorafgaand bericht aan te passen.

17.4 De rechten en bevoegdheden uit hoofde van deze AV worden niet aangetast door gedeeltelijke kwijtschelding, verzuim, vertraging, of inwilliging van een door u of ons gedaan verzoek met betrekking tot deze AV, noch door het geven van uitstel.

 

17.5 Voor zover wij dit in een door een bevoegde persoon ondertekende, nadere schriftelijke overeenkomst hebben vastgelegd, doen wij geen afstand van onze rechten uit hoofde van de voorwaarden van deze AV. Het afstand doen van onze rechten in geval van een inbreuk of tekortkoming op enige voorwaarde laat onze rechten bij een volgende inbreuk of tekortkoming onverlet.

 

17.6 Indien wij om welke reden ook van mening zijn dat een gerechtelijke instantie heeft bepaald dat (een gedeelte van) een bepaling in deze AV onrechtmatig, vernietigbaar of nietig is onder het recht binnen een rechtsgebied van toepassing is:

 

17.6.1 Zal dat geen invloed hebben op de toepasselijkheid van deze bepaling in andere rechtsgebieden waar genoemd recht niet van toepassing is, en

 

17.6.2 Zal dat geen invloed hebben op de toepasselijkheid van de overige voorwaarden uit deze AV in het betreffende rechtsgebied, en blijven de onderhavige bepalingen volledig en ongewijzigd van kracht.

 

18.           TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 

Op deze AV (daaronder begrepen de geldigheid en nakoming ervan) is het Nederlandse recht van toepassing. Behoudens wanneer u consument bent, zullen alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze AV uitsluitend voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank te Amsterdam.